menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Skonsolidowany raport roczny RS – 2011 r.

Załączniki: 2012-03-20-komentarz_Zarzadu_za_2011_JEDNOSTKOWE 2012-03-20-List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_ats_grupa 2012-03-20-List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_ats_jednostka 2012-03-20-oswiadczenie_podmiot 2012-03-20-oswiadczenie_rzetelnosc_2011 2012-03-20-Raport_ATLANTIS_2011_jednostkowy_20.03.2012 2012-03-20-Raport_ATLANTIS_skonsolidowany_2011_20.03.2012_R. 2012-03-20-SPRAWOZDANIE_ZARZADU_GRUPY_KAPITALOWEJ_Atlantis_SPOLKA_AKCYJNA_1 2012-03-20-ATLANTIS_SA_BSF_2011_OPN_i_RAP_20.03.2012 2012-03-20-GK_ATLANTIS_BSSF_2011_OPN_i_RAP_20.03.2012

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej w wysokości łącznej 33.000.000 złotych

Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259),…

Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii L.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011…

Pośrednia zmiana posiadania akcji Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06-03-2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu…

Pośrednia zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06-03-2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki,…

Dyspozycja utworzenia w banku PKO BP II o/Płock lokaty w wysokości 40.000.000 złotych –wolnych środków obrotowych.

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 5 marca 2012 r , złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków oszczędnościowej lokaty nocnej w wysokości 40.000.000 złotych W Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie…