menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Emisja obligacji serii A

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2012r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji pieniężnych serii A. Emitent informuje, że: 1) cel emisji obligacji, jeżeli został określony; Cel Emisji obligacji serii A nie został określony. 2) określenie rodzaju emitowanych obligacji; Obligacje zwykłe na okaziciela Serii A…

Zawiązanie spółki zależnej AF ESTRY S.A ,która zgodnie z podjęciem współpracy z Wratislavia –Bio przy udziale PHZ Bartimpex będzie beneficjentem przychodów rzędu co najmniej 100 mln zł.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2012r. wraz ze spółką FON S.A. w Płocku jako założyciele dokonały zawiązania nowej spółki akcyjnej pod nazwą AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku. Kapitał zakładowy spółki AF ESTRY S.A wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1000 akcji…

Podjęcie współpracy z Wratislavia – BIO oraz Akwawit-Polmos przy udziale P.H.Z Bartimpex w celu upublicznienia tych Spółek na GPW w Warszawie lub AIM w Londynie ;współpraca handlowa przy przychodach co najmniej 100 mln zł przez Spółkę AF ESTRY S.A.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2012r. zawarł cztero – stronny list intencyjny, którego sygnatariuszami są Emitent, spółka Wratislavia-BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, AKWAWIT – POLMOS S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. z siedzibą w Marewie. Sygnatariusze…

Zawarcie istotnej umowy pożyczki w wysokości 28 mln zł z możliwością powiększenia kwoty pożyczki do 80 mln zł dla Wratislavia-Bio Sp.z o.o. z poręczeniem P.H.Z Bartimpex S.A.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2012r. zawarł ze spółką Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę pożyczki zabezpieczonej. Na podstawie umowy z dnia 23.04.2012r. Emitent, jako pożyczkodawca udzielił spółce Wtatislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy…

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.04.2012r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego (Rep.A nr 661 /2012) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na…

Nabycie aktywów znacznej wartości

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą Płocku w informuje, że w dniu 12.04.2012r. objął 75.000 obligacji zwykłych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 1.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 75.000.000zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego…

Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii L

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2012 z dnia 06.03.2012r. informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu…