menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Odwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20.06.2012 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, Zarząd Atlantis S.A. (“Spółka”) informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 roku. Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 roku, są przeszkody w uczestnictwie w Zwyczajnym…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.06.2012 r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 20.06.2012r. na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. ZAŁĄCZNIKI: 2012-05-25-ATS-_formularz_Pelnomocnictwa_ZWZ_20.06.2012

Pośrednie nabycie akcji Emitenta.

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku informuje iż w dniu 16.05.2012 r do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicz o pośrednim nabyciu akcji Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz informuje, że na skutek wykonania przez spółkę zależną DAMF Invest S.A. uprawnienia do objęcia akcji nowej emisji ATLANTIS S.A. wynikającego z posiadanych…

Pośrednie nabycie akcji Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku informuje iż w dniu 16.05.2012 r do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz o pośrednim nabyciu akcji Emitenta. Pan Damian Patrowicz informuje, że na skutek wykonania przez spółkę zależną DAMF Invest S.A. uprawnienia do objęcia akcji nowej emisji ATLANTIS S.A. wynikającego z posiadanych…

Nabycie akcji Emitenta.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.05.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów…

Znacząca informacja dla Akcjonariuszy –stan aktywów Grupy Atlantis S.A na 31.03.2012 r.

Zarząd Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku , w odpowiedzi na liczne pytania Akcjonariuszy zgłaszane po publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 roku, przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy stan aktywów grupy Atlantis S.A , które na dzień 31.03.2012 roku kształtowały się na poziomie 287.000.000 zł .…

Podwyższenie kapitału zakładowego

Zarząd Atlantis S.A. w Płocku niniejszym informuje, że zgodnie z treścią art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z zapisaniem akcji serii L na rachunkach uprawnionych akcjonariuszy nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 88.200.000zł w drodze emisji akcji serii L wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego…

Zamknięcie subskrypcji akcji serii L

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii L. Zarząd ATLANTIS S.A. wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii L zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia…