menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.05.2015 r., do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w…

Uzgodnienie Planu Podziału

Raport bieżący nr 17/2015 Zarząd ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015 z…

Uzupełnienie informacji podanych raportem nr 9/2015 z dnia 31.03.2015r o zamiarze podziału Emitenta

Raport bieżący nr 16/2015 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym dokonuje uzupełnienia informacji podanych do publicznej wiadomości raportem nr 9/2015 z dnia 31.03.2015r. w przedmiocie zamiaru podziału Emitenta. Emitent informuje, że aktualnie głównym założeniem rozwoju strategicznego spółki jest kontynuacja i poszerzenie działalności w obszarze świadczenia usług z zakresu…