menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2015 r.

Raport bieżący nr 27/2015 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 13.260.911 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.260.911…

Korekta raportu Nr 26/2015 z dnia 26.06.2015 r.

Raport bieżący nr 26/2015 Zarząd spółki Atlantis S.A informuje ,iż błędnie wskazał w raporcie nr 26/2015 z dnia 26-06-2015 roku kwotę przysługującego Emitentowi zabezpieczenia w postaci poddania się przez pożyczkobiorcę egzekucji w trybie art. 777 k.p.c do łącznej kwoty 43.500.000,00 zł. Prawidłowa wartość przysługującego Emitentowi zabezpieczenia złożona została przez Pożyczkobiorcę…

Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 19/2015 Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.05.2015 r., do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w…

Informacja dla Akcjonariuszy o kadencji Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 25/2015 Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że obecna 3 letnia kadencja Prezesa Zarządu Spółki Pani Anny Kajkowskiej upływać będzie w roku 2017, mandat Prezesa Zarządu wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016. Kadencja obecnego Prezesa Zarządu Spółki została ustalona na podstawie uchwały…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015r.

Raport bieżący nr 21/2015 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2015r. na godzinę 11.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załącznik:…

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 20/2015 Zarząd ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 01.06.2015r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy…