menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Podział Emitenta

Raport bieżący nr 8/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.03.2016r. Spółka powzięła informację, że w dniu 22.03.2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki IFERIA S.A. w Płocku oraz Podziału…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 Opinia_i_raport_MSSF Sprawozdanie Zarządu Sprawozdanie finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 350 2 821 562 673 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 223 1 632 292 390 III.…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 7/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem rocznym oraz w związku z otrzymaniem w dniu 03.03.2016r. danych finansowych spółki IFEA Sp. z o.o. za rok 2015, Zarząd Emitenta w dniu 04.03.2016r. podjął decyzję o aktualizacji…