menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2015

Raport półroczny P 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł

w tys. EUR

półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 202 1 360 291 325
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 804 787 194 188
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 852 -25 418 206 -6 083
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -284 -11 985 -69 -2 868
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 258 -19 992 62 -4 785
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 2 100 0 503
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -26 -29 877 -6 -7 150
VIII. Aktywa razem * 102 012 103 065 24 321 39 257
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 172 504 41 582
X. Kapitał zakładowy * 87 500 132 300 20 861 31 796
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 29 979 726 37 800 000 29 979 726 37 800 000
XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 -0,15 0,00 -0,04
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 4,04 4,25 0,96 1,02

Załączniki: