menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport kwartalny Q 1/2016

Raport kwartalny Q 1/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 435 933 329 225
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 027 624 236 150
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 81 775 19 187
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 518 -213 119 -51
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1 423 1 692 -327 408
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -905 1 479 -208 356
VIII. Aktywa razem* 90 701 91 645 21 249 21 505
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 1 361 372 319 87
X. Kapitał zakładowy* 87 500 87 500 20 499 20 533
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,00 0,02 0,00 0,00
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 3,53 2,72 0,83 0,67

Załączniki: