menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawarcie porozumienia do Umowy pożyczki akcji Damf Inwestycje S.A. (uprzednio FLY.PL S.A.)

Raport bieżący nr 20/2016

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 24.08.2015r. informuje, że w dniu 30.05.2016r. podpisał ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000547450_ porozumienie w sprawie rozliczenia łączącej Emitenta oraz Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. umowy pożyczki akcji spółki Damf Inwestycje S.A. _poprzednia nazwa FLY.PL S.A._ w Warszawie z dnia 24.03.2015r.

Emitent wyjaśnia, że na mocy Umowy pożyczki z dnia 24.03.2015r. oraz Umowy Cesji z dnia 24.08.2015r. o której mowa w raporcie bieżącym nr 34/2015 z dnia 24.08.2015r. Emitent jako Pożyczkodawca udzielił spółce Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jako Pożyczkobiorcy pożyczki łącznie 1.287.541 akcji spółki Damf Inwestycje S.A. _poprzednia nazwa FLY.PL S.A._.

Na mocy Porozumienia z dnia 30.05.2016r. strony postanowiły, że Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zostanie zwolnione z obowiązku zwrotu na rzecz Emitenta 1.287.541 sztuk akcji Damf Inwestycje S.A. _poprzednia nazwa FLY.PL S.A._ w Warszawie za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 154.504,92 zł tj. w wysokości 0,12 zł za każdą akcję.

Emitent informuje, że uzgodnione wynagrodzenie będzie płatne w terminie do dnia 14.06.2016r. Strony dopuściły częściowe potrącenie wzajemnych wierzytelności w tym w szczególności potrącenie uiszczonego przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o w Warszawie na rzecz Emitenta wynagrodzenia z tytułu wyżej wymienionej umowy pożyczki.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie nie zachodzą, żadne powiązania osobowe.