menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 23/2016

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za I półrocze 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 22.08.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 19.08.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.06.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych Spółki.
Odpisami z tytułu utraty wartości objęte zostały aktywa:- udziały spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku o kwotę 1.883 tys. zł.
Emitent informuje, ze na dzień 30.06.2016r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 12.529 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 43,33% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 12.529 głosów stanowiących 43,33% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Emitent informuje, że podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmiany wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę odpisu w wysokości 1.883 tys. zł.
W konsekwencji opisanego powyżej odpisu kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta za I półrocze 2016 roku zostanie obciążony kwotą 1.883 tys. zł. Dotychczas prezentowana wartość 12.529 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.03.2016 roku r. to 41.430 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na 30.06.2016 r to 39.547 tys. zł.
Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych i testów w tym w oparciu o pozyskane w dniu 19.08.2016 roku dane finansowe