menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2016

Raport półroczny P 2016

Wybrane dane finansowe:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze/2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 390 1 202 546 291
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 532 804 350 194
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 3 502 852 799 206
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 725 -284 166 -69
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1 911 258 436 62
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 550 0 126 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -636 -26 -145 -6
VIII. Aktywa razem * 91 911 91 645 20 769 21 505
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 871 372 197 87
X. Kapitał zakładowy * 87 500 87 500 19 772 20 533
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 068 493 29 979 726 25 068 493 29 979 726
XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,23 0,01 -0,05 0
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 3,59 3,62 0,81 0,85

Załączniki: