menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmniejszenie udziału w spółce

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 2.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FON S.A.w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zbyciu akcji Emitenta w ilości odpowiadającej 49,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez FON S.A. ze spółką DAMF Invest S.A w Płocku w dniu 29.08..2011r. umowy objęcia akcji na podstawie której FON S.A. zbyła 62.650.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 49,72 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 62.650.000 głosów, stanowiących 49,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta

FON S.A. poinformowała, że przed zawarciem umowy z dnia 29.08..2011r. posiadała 62.650.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 49,72 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 62.650.000 głosów, stanowiących 49,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

FON S.A poinformowało, że aktualnie nie posiada żadnych akcji Emitenta.

FON S.A poinformowało, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto FON S.A. poinformowało, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że FON S.A. nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu