menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 24/2016

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za III kwartał 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 14.11.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 04.11.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.09.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych Spółki.
Odpisami z tytułu utraty wartości objęte zostały aktywa:- udziały spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku o kwotę 1.851.561,74 zł
Emitent informuje, że na dzień 30.09.2016r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 12.529 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 43,33% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 12.529 głosów stanowiących 43,33% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Emitent informuje, że podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmiany wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę odpisu w wysokości 1.851.561,74 zł
W konsekwencji opisanego powyżej odpisu kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta za III kwartał 2016 roku zostanie obciążony kwotą 1.851.561,74zł. Dotychczas prezentowana wartość 12.529 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 30.06.2016 roku to 39.547 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na 30.09.2016 r to 37.696 tys. zł.
Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych i testów w tym w oparciu o pozyskane w dniu 02.11.2016 roku dane finansowe .