menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 411 1 723 781 414
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 936 967 443 233
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -486 -4 829 -111 -1 161
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 396 -1 070 91 -257
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -771 1 101 -176 265
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -11 0 -3 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -386 31 -88 7
VIII. Aktywa razem * 85 634 91 645 19 859 21 505
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 231 372 54 87
X. Kapitał zakładowy * 87 500 87 500 20 028 20 533
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 068 493 26 753 425 25 068 493 26 753 425
XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,16 -0,18 -0,04 -0,04
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 3,36 3,62 0,78 0,85

Załączniki: