menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 25/2016

Zarząd ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 16.11.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru biegłego rewidenta Marcina Grzywacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, ul. Domaniewska 35 lok.89, 02-672 Warszawa _NIP: 7962397464, REGON: 146897770_ wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 3872 jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania śródrocznego spółki za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r.

Emitent informuje, że korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania Emitenta za rok 2015 oraz przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta obejmującego okres pierwszego półrocza 2016r.

Emitent informuje ponadto, że pan Marcin Grzywacz, biegły rewident nr 11769 jako kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 68, przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2013 i 2014 oraz z przegląd skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres pierwszego półrocza 2014 roku oraz okres pierwszego półrocza 2015 roku.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.