menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Pośrednie zwiększenie udziału w spółce do poziomu 70,76%

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku jako osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki , w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta w ilości dającej 65,99 % udziału ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pośrednie nabycie akcji Emitenta przez Pana Mariusza Patrowicza nastąpiło na skutek zawarcia przez spółkę od niego zależną – DAMF Invest S.A. w dniu 29.08.2011r. dwóch umów objęcia akcji DAMF Invest S.A.ze spółką FON S.A. z siedzibą w Płocku oraz spółką FOGUT Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze.

Na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 29.08.2011r. zawartej ze spółką Fon S.A. w Płocku DAMF Invest S.A. nabyła, jako wkład niepieniężny na pokrycie jej podwyższonego kapitału zakładowego 62.650.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 49,72 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 62.650.000 głosów stanowiących 49,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 29.08.2011r. zawartej ze spółką FOGUT Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze DAMF Invest S.A. nabyła, jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego 20.509.000 akcji spółki Emitenta, która to ilość stanowi 16,28 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 20.509.000 głosów stanowiących 16,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

Łącznie na mocy umów objęcia akcji z dnia 29.08.2011r. DAMF Invest S.A. nabyła 83.159.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 65,999% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 83.159.000 głosów, stanowiących 65,999% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednio przez spółkę DAMF Invest S.A. przed pośrednim nabyciem akcji Emitenta, o których mowa powyżej , pośrednio przez swoją spółkę zależną od DAMF Invest S.A. – spółkę REFUS Sp. z o.o. w Warszawie posiadał 6.003.161 akcje Emitenta która to ilość stanowiła 4,76 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 6.003.161 głosów, stanowiących 4,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz aktualnie łącznie pośrednio posiada 89.162.161 akcje Emitenta która to ilość stanowi 70,76 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 230.806.734 głosów, stanowiących 70,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu