menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport roczny R 2016

Raport roczny R 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 226 2 350 966 562
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 445 1 223 102 292
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -2 426 -5 427 -554 -1 297
IV. Zysk _strata_ netto -2 426 -5 427 -554 -1 297
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -5 853 -824 -1 338 -197
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 4 892 274 1 118 65
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -11 -2 -3 0,48
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -972 -552 -222 -132
IX. Aktywa razem 80 668 91 645 18 234 21 505
X. Zobowiązania krótkoterminowe 553 372 125 87
XI. Kapitał własny 79 810 90 385 18 040 21 210
XII. Kapitał zakładowy 87 500 87 500 19 778 20 533
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000 25 000 000 78 269 589
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,1 -0,22 0,02 -0,05
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 3,19 3,62 0,72 0,85

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu