menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport kwartalny Q 1/2017

Raport kwartalny Q 1/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys.zł w tys.EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 405 1 435 93 335
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -116 1 027 -27 236
III. Zysk _strata_ brutto -159 81 -37 19
IV. Zysk _strata_ netto -154 81 -36 19
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 113 518 26 119
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 551 -1 423 128 -327
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 664 -905 154 -208
IX. Aktywa razem * 77 972 80 668 18 478 18 234
X. Zobowiązania długoterminowe* 94 305 22 69
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 983 553 233 125
XII. Kapitał własny * 76 895 79 810 18 222 18 040
XIII. Kapitał zakładowy * 87 500 87 500 20 736 19 778
XIV. Liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ -0,01 0 -0,01 0
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ -0,01 0 -0,01 0
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 3,53 3,19 0,82 0,73
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu