menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmniejszenie udziału w Spółce

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FOGUT Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zbyciu akcji Emitenta w ilości odpowiadającej 16,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez FOGUT Holdings Limited ze spółką DAMF Invest S.A w Płocku w dniu 29.08.2011r. umowy objęcia akcji w ramach, której FON S.A. zbyło 20.509.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 16,28 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 20.509.000 głosów, stanowiących 16,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta

FOGUT Holdings Limited poinformował, że przed zawarciem umowy z dnia 29.08.2011r. posiadał 26.880.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 21,33 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 26.880.000 głosów, stanowiących 21,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

FOGUT Holdings Limited poinformował, że aktualnie posiada 6.371.000 akcji Emitenta co stanowi 5,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 6.371.000 głosów stanowiących 5,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

FOGUT Holdings Limited poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto FOGUT Holdings Limited poinformował, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że FOGUT Holdings Limited nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu