menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 18/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.07.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 28.07.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.07.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2017r. opublikowanych raportem z dnia 27.04.2017r. o nr 11/2017.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy merytorycznie dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta, jednakże wpis zawiera oczywistą omyłkę pisarską. W Rubryce 4 – Informacje o statucie pkt 22 wskazano bowiem, iż zmianie uległ § 6.1 ust. 1 Statutu Spółki podczas gdy prawidłowe oznaczenie przedmiotowego zapisu Statutu Spółki to § 6^1 ust. 1. Emitent niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o korektę przedmiotowej omyłki pisarskiej.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie treści upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2017r par. 6^1 ust. 1 Statutu Spółki:

“1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 65.625.000 _słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy_ złotych poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela serii B _kapitał docelowy_.”W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu