menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2017

Raport półroczny P 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 768 2 390 181 546
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -339 1 532 -80 350
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -749 3 502 -176 799
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -434 725 -102 166
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 759 -1 911 178 436
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 140 550 33 126
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 465 -636 109 -145
VIII. Aktywa razem * 76 354 80 668 18 066 18 223
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 768 553 182 125
X. Kapitał zakładowy * 87 500 87 500 20 703 19 778
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,03 0,14 -0,01 0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 3,01 3,19 0,71 0,72

Uwaga!
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują
w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu