menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 34/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.10.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 11.10.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11.10.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2017r. opublikowanych raportem z dnia 27.04.2017r. o nr 11/2017.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2017r par. 6 ust. 1 Statutu Spółki:

Par. 6 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.500.000 _dwanaście milionów pięćset tysięcy_ złotych i dzieli się na 25.000.000 _dwadzieścia pięć milionów_ akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł _słownie: pięćdziesiąt groszy_ każda.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu