menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wybór Biegłego Rewidenta dokonuącego badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

Raport bieżący nr    3    /    2011

Działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Atlantis S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała Kancelarię Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek jako podmiot uprawniony do badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Atlantis S.A za 2010 rok.
Wybrany podmiot to Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek z siedzibą w Katowicach. Ww. podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów od 1990r., pod nr ewidencyjnym 1695.

Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań śródrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych .Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy.