menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport kwartalny Q 3/2017

Raport kwartalny Q 3/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1116 3411 262 781
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -446 1936 -105 443
III. Zysk _strata_ brutto -1590 -486 -374 -111
IV. Zysk _strata_ netto -1593 -486 -374 -111
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -453 396 -106 91
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 494 -771 116 -176
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 132 -11 31 -3
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 173 -386 41 -88
IX. Aktywa razem * 74 028 80 668 17 179 18 234
X. Zobowiązania długoterminowe* 258 305 1 0
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 682 553 158 125
XII. Kapitał własny * 73 088 79 810 16961 18040
XIII. Kapitał zakładowy * 87 500 87 500 20 306 19778
XIV. Liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000 25 000 000 9 898 000
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,01 -0,02 -0,01 0,01
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,01 -0,02 -0,01 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,92 3,19 0,68 0,72
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 rok.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu