menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Uchwała KDPW w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący nr 39/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.11.2017r. otrzymał Uchwałę Nr 770/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13.11.2017r. w związku z obniżeniem kapitału zakładowego ATLANTIS S.A.
Na podstawie §2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd KDPW stwierdza, że po dokonanej zmianie wartości nominalnej akcji ATLANTIS S.A. oznaczonych kodem PLATLNT00016 z 3,50 zł _trzy złote pięćdziesiąt groszy_ na 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_, przeprowadzonej w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta, z dniem 16.11.2017r. w depozycie papierów wartościowych, pod kodem PLATLNT00016 , zarejestrowanych jest 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela ATLANTIS S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanej Uchwały.

Załącznik:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu