menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Raport bieżący nr 46/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu ATLANTIS S.A. na posiedzeniu w dniu 14.12.2017 r., wybrała podmiot Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 35 lok. 89, 02-672 Warszawa podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr ewidencyjny 3872, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 7962397464, REGON 146897770, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 r. Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3872.
Emitent informuje, że pan Marcin Grzywacz, biegły rewident nr 11769 jako kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 68, przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2013 i 2014 oraz z przegląd skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres pierwszego półrocza 2014 roku oraz okres pierwszego półrocza 2015 roku.
Ponadto Emitent informuje, że pan Marcin Grzywacz, biegły rewident nr 11769 jako kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3872, przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2015, 2016 oraz przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres pierwszego półrocza 2016 i 2017 roku.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres jej realizacji. Emitent informuje, że Umowa z podmiotem wskazanym powyżej nie przekracza maksymalnego okresu nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, określonego w art. 134 ust. 1 z uwzględnieniem art. 284 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu