menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Emisja Obligacji serii B

Raport bieżący nr 52/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2017r. Emitent dokonał emisji Obligacji serii B.
Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej Emitent podaje wszelkie informacje dotyczące emisji Obligacji serii B:
1_ cel emisji obligacji:
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na prowadzoną przez Emitenta działalność finansową tj. udzielanie pożyczek gotówkowych.

2_ określenie rodzaju emitowanych obligacji:
Obligacje imienne Serii B, zabezpieczone, wydawane przez Emitenta w formie dokumentu

3_ wielkość emisji:
1.000 _jeden tysiąc_ Obligacji imiennych serii B

4_ wartość nominalna i cena emisyjna obligacji :
Wartość nominalna Obligacji serii B wynosi 10.000,00 zł _dziesięć tysięcy złotych_ każda, łączna wartość nominalna 1.000 _jeden tysiąc_ Obligacji imiennych serii B wynosi 10.000.000,00 zł _dziesięć milionów złotych_. Wartość emisyjna Obligacji serii B jest równa ich wartości nominalnej.

5_ warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje imienne serii B zostaną przez Emitenta wykupione w dniu 30.11.2020r.
Obligacje są oprocentowane w wysokości równej wskaźnikowi Wibor6 m w stosunku rocznym.
Oprocentowanie obligacji będzie wypłacane na koniec 2018r – w dniu 31.12.2018, na koniec 2019 r w dniu 31.12.2019 oraz wraz z wykupem obligacji w dniu 30.11.2020r.

6_ wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
Zabezpieczenie Obligacji serii B stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz ustanowienie prawa używania na fizycznie wydzielonej 1/3 części nieruchomości należącej do Emitenta położonej w Płocku dla której Sąd dla której Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1P/00092836/5. Udzielającym zabezpieczenia jest Emitent. Wysokość zabezpieczenia obejmuje całość świadczeń wynikających z Obligacji.

7_ wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30.09.2017 roku nie przekracza kwoty 1.000.000,00 PLN. Emitent do dnia wykupu Obligacji serii B planuje zobowiązania niewynikające z emisji Obligacji serii B utrzymywać na bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej poziomie.

8_ dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:
Środki z Emisji Obligacji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Spółki. Emitent o bieżących wynikach prowadzonej działalności informuje w formie raportów bieżących i okresowych.

9_ zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;
Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

10_ Obligacje imienne serii B nie są zabezpieczone zastawem ani hipoteką

11_ Obligacje imienne serii B nie są obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta.

12_ Obligacje imienne serii B nie przewidują prawa pierwszeństwa.

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 29.12.2017 r. dokonano przydziału wszystkich Obligacji imiennych serii B.
Podmiotem do którego skierowana została oferta objęcia Obligacji imiennych serii B jest Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu KRS 0000456170, który to podmiot dokonał należytego subskrybowania wszystkich 1.000 Obligacji imiennych serii B w dniu 29.12.2017r. Opłacenie obligacji zgodnie z Warunkami Emisji nastąpi najpóźniej do godziny 18:00 trzeciego dnia roboczego od ustanowienia przez Emitenta ostatniego z zabezpieczeń określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu