menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Sprzedaż aktywów – akcji IQ Partners S.A.

Raport bieżący nr 8/2018

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 19.02.2018r. Spółka dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji spółki IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000290409_ w liczbie 4.427.000 sztuk, za cenę 0,38 zł każda akcja, tj. za łączną cenę 1.682.260,00 zł.

Emitent informuje, że zbycie akcji spółki IQ Partners S.A. nastąpiło w ramach transakcji pakietowej zawartej na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

Zarząd informuje, że zbyty przez Spółkę pakiet 4.427.000 akcji spółki IQ Partners stanowił 19,80 % udziału w kapitale zakładowym IQ Partners S.A. oraz uprawniał do oddania 4.427.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu IQ Partners S.A. co stanowi 19,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu IQ Partners S.A.

Emitent ponadto informuje, że Prezes Zarządu Emitenta Pani Anna Kajkowska oraz Członek Rady Nadzorczej Emitenta pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej spółki IQ Partners S.A. w Warszawie.

Emitent podaje niniejszą informację do wiadomości publicznej, ze względu na wyżej wskazane powiązania osobowe oraz fakt, że zbyty przez Spółkę pakiet akcji spółki IQ Partners S.A. był pakietem znaczącym tej spółki.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu