menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawarcie 2 Umów pożyczek pieniężnych

Raport bieżący nr 13/2018

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 02.03.2018r. jako pożyczkodawca zawarł dwie umowy pożyczki.
Pierwsza z umów z dnia 02.03.2018r. została zawarta przez Emitenta jako pożyczkodawcę ze spółką Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu KRS 0000599979 jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 10.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie równym WIBOR 6M w stosunku rocznym +2%. Odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki. Wypłata całej kwoty pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki.
Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie na rzecz Emitenta weksla in blanco wraz deklaracją . Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania.
Spółka Kopanina Administracja Sp. z o.o. jest podmiotem, którego jedynym wspólnikiem jest spółka DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_, która jest podmiotem pośrednio dominującym wobec Emitenta oraz Pan Damian Patrowicz kontrolujący DAMF Invest S.A. pełniący jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Druga z umów z dnia 02.03.2018r. została zawarta przez Emitenta jako pożyczkodawcę ze spółką Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu KRS 0000456170 jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 10.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie równym WIBOR 6M w stosunku rocznym +2%. Odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki. Wypłata całej kwoty pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki.
Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie na rzecz Emitenta weksla in blanco wraz deklaracją . Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania.
Spółka Kopanina Administracja Sp. z o.o. Sp. K. jest podmiotem zależnym od spółki DAMF Invest S.A. w Płocku 0000392143. Jedynym wspólnikiem komplementariusza Pożyczkobiorcy tj. spółki Kopanina Administracja Sp. z o.o. jest DAMF Invest S.A. w Płocku, ponadto jedynym komandytariuszem pożyczkobiorcy spółka DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_.
Emitent informuje ponadto, że DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jest podmiotem pośrednio dominującym wobec Emitenta. Emitent informuje, również, że wobec Emitenta oraz spółki Kopanina Administracja Sp. z o.o. Sp. K. podmiotem pośrednio dominującym jest kontrolujący DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz pełniący jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Środki na udzielenie pożyczek o których mowa w niniejszym raporcie zostały pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji serii A i B.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu