menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 14/2018

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za 2017rok, którego publikacja przewidziana została na dzień 26.03.2018r., Zarząd Emitenta w dniu 23.03.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2017r. wyceny aktualizującej wartość aktywów finansowych Spółki.
Aktualizacją wartości w kwocie 3.924 tys. zł objęte zostały aktywa:- udziały spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku. Emitent informuje, że na dzień 31.12.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 12.529 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 43,33% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 12.529 głosów stanowiących 43,33% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Emitent informuje, że podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmiany wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę w wysokości 3.924 tys. zł
W konsekwencji opisanej powyżej wyceny wartości aktywów kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta zostanie obciążony kwotą 3.924 tys. zł. Dotychczas prezentowana wartość 12.529 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 30.09.2017 roku to 30.343 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na 31.12.2017 r to 26.419 tys. zł.
Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych i testów w tym w oparciu o pozyskane dane finansowe .”

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu