menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport roczny R 2017

Raport roczny R 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. ZŁ w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 600 4 226 377 966
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 818 445 899 102
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 759 -2 426 650 -554
IV. Zysk _strata_ netto 2 759 -2 426 650 -554
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -258 -5 853 -61 -1 338
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -216 4 892 -50 1 118
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 884 -11 208 -3
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 410 -972 97 -222
IX. Aktywa razem 79 525 80 668 19 067 18 234
X. Zobowiązania krótkoterminowe 1 965 553 471 125
XI. Kapitał własny 75 893 79 810 18 196 18 040
XII. Kapitał zakładowy 12 500 87 500 3 19 778
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,11 0,1 0,05 0,02
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 3,04 3,19 0,72 0,72

Załączniki:

Raport_roczny_R_2017_Serwis_Ekonomiczny_Polskiej_Agencji_Prasowej_SA

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu