menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 15/2018

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z dnia 16.04.2018r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
Damf Invest S.A. wobec faktu utraty statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ _dalej: ustawa o ofercie_ wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657016 _dalej: Patro Invest_, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie, zawiadamiam o: Pośrednim zbyciu akcji spółki: ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku . Damf Invest S.A. poinformowała , że na skutek utraty w dniu 11.04.2018 r. przez Zawiadamiającą statusu podmiotu dominującego wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w dniu 11.04.2018 r. pośrednio zbyła wszystkie posiadane akcje to jest:
1. 14.736.850 akcji Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, która to ilość stanowiła łącznie 58,95 % udziału w kapitale zakładowym ATLANTIS S.A. i uprawniała pośrednio do oddania 14.736.850 głosów, stanowiących 58,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ATLANTIS S.A.
Zawiadamiająca poinformowała, że aktualnie bezpośrednio i pośrednio nie posiada akcji spółki oraz że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji ww. spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu