menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport kwartalny Q 1/2018

Raport kwartalny Q 1/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 557 405 133 94
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -2 085 -116 -499 -27
III. Zysk _strata_ brutto -1 498 -159 -359 -37
IV. Zysk _strata_ netto -1 498 -154 -359 -36
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -603 113 -144 26
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 353 551 -4 392 128
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 000 0 4 787 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 044 664 250 154
IX. Aktywa razem * 93 909 79 525 22 314 19 067
X. Zobowiązania długoterminowe* 21 658 1 667 5 146 400
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 4 391 1 965 1 043 471
XII. Kapitał własny * 67 860 75 893 16 125 18 186
XIII. Kapitał zakładowy * 12 500 12 500 2970 2 997
XIV. Liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ -0,06 -0,01 -0,01 -0,01
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ -0,06 -0,01 -0,01 -0,01
XVII. Wartośc księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_* 2,71 3,04 0,64 0,82
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0

Uwaga! Dla pozycji
bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie
drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu