menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2018

Raport półroczny P 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 231 768 290 181
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 -339 3 -80
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -87 -749 -21 -176
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -644 -434 -152 -102
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -19 757 759 -4 660 178
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 20 000 140 4 718 33
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -401 465 -95 109
VIII. Aktywa razem * 92 249 79 525 21 150 19 067
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 22 667 1 965 5197 471
X. Kapitał zakładowy * 11 470 12 500 2 630 2 997
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,06 -0,03 -0,01 -0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 2,71 3,04 0,62 0,72

Uwaga!
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują
w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu