menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wcześniejsza spłata umowy pożyczki oraz wcześniejsza częściowa spłata umowy pożyczki przez pożyczkobiorców

Raport bieżący nr 37/2018

Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 02.03.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 03.09.2018 r. Spółka otrzymała środki pieniężne tytułem wcześniejszej spłaty udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych o których mowa w przywołanym wyżej raporcie bieżącym.

Emitent informuje, że spółka Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu KRS 0000599979 dokonała na rzecz Emitenta wcześniejszej spłaty całości zaciągniętej w dniu 02.03.2018r. pożyczki w kwocie 10.000.000,00 zł oraz należnych Emitentowi odsetek.

Emitent informuje, że na dzień spłaty pożyczki pomiędzy Emitentem a spółką Kopanina Administracja Sp. z o.o. w Poznaniu KRS 0000599979 zachodzą powiązania osobowe i kapitałowe. Emitent wyjaśnia, że jedynym wspólnikiem spółki Kopania Administracja jest spółka IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, której Emitent jest wspólnikiem posiadającym udziały reprezentujące 43,30% udziału w kapitale zakładowym. Emitent informuje, że Prezesem Zarządu IFEA Sp. z o.o. w Płocku jest Pani Małgorzata Patrowicz pełniąca funkcję w Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Ponadto Emitent informuje, że spółka Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu KRS 0000456170 dokonała na rzecz Emitenta wcześniejszej częściowej spłaty zaciągniętej w dniu 02.03.2018r. pożyczki w kwocie 9.000.000,00 zł .Do spłaty pozostała kwota 1.000.000zl wraz z należnymi od umowy odsetkami.

Emitent informuje, że na dzień częściowej spłaty pożyczki pomiędzy Emitentem a spółką Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu KRS 0000456170 zachodzą powiązania osobowe i kapitałowe.
Komplementariuszem spółki Kopanina Administracja Sp. z o.o. Sp. K. _KRS0000456170_ jest spółka Kopania Administracja Sp. z o.o. _KRS0000599979_ natomiast komandytariuszem jest spółka IFEA Sp. z o.o., z którymi to podmiotami Emitent powiązania opisał powyżej w niniejszym raporcie.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu