menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wcześniejszy wykup Obligacji serii A i części Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 38/2018

Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2017 i 52/2017 z dnia 29.12.2017r. oraz raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 02.03.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 03.09.2018r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji serii A o wartości nominalnej 10.000.000,00 zł oraz części Obligacji serii B o wartości nominalnej 8.000.000,00 zł . Emitent informuje, iż pozostała Emitentowi do wykupu część obligacji serii B o wartości nominalnej 2.000.000,00zł.
Wraz wcześniejszym wykupem Obligacji serii A i części obligacji serii B Emitent dokonał uiszczenia należnych Obligatariuszom odsetek na dzień 03.09.2018r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji serii A obligacje te zostały przez Emitenta umorzone w całości , natomiast obligacje serii B zostały przez Emitenta umorzone w części podlegającej wykupowi.

Ponadto Emitent informuje, że w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę Obligatariusz dokonał zwolnienia ustanowionych przez Emitenta zabezpieczeń, tj. zwrócony został wydany przez Emitenta weksel oraz złożono oświadczenie o zwolnieniu prawa używania na fizycznie wydzielonej 1/3 części nieruchomości należącej do Emitenta położonej w Płocku dla której Sąd dla której Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1P/00092836/5.

Środki na wykup Obligacji Emitenta pochodzą z otrzymanej przez Emitenta wcześniejszej spłaty pożyczek o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2018 z dnia 03.09.2018r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu