menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wcześniejsza spłata umowy pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Raport bieżący nr 39/2018

Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 02.03.2018r. oraz 37/2018 z dnia 03.09.2018r niniejszym informuje, że w dniu 04.09.2018 r. Spółka otrzymała środki pieniężne tytułem wcześniejszej spłaty udzielonej przez Spółkę pożyczki pieniężnej o której mowa w przywołanych wyżej raportach bieżących.
Emitent informuje, że w dniu 04.09.2018r spółka Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu KRS 0000456170 dokonała na rzecz Emitenta wcześniejszej częściowej spłaty zaciągniętej w dniu 02.03.2018r. pożyczki w kwocie 1.000.000zl wraz z należnymi od umowy odsetkami, tym samym dokonując całkowitego rozliczenia zaciągniętej umowy pożyczki.
Emitent informuje, że na dzień całkowitej spłaty pożyczki pomiędzy Emitentem a spółką Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu KRS 0000456170 zachodzą powiązania osobowe i kapitałowe.
Komplementariuszem spółki Kopanina Administracja Sp. z o.o. Sp. K. _KRS0000456170_ jest spółka Kopania Administracja Sp. z o.o. _KRS0000599979_ natomiast komandytariuszem jest spółka IFEA Sp. z o.o., której Emitent jest wspólnikiem posiadającym udziały reprezentujące 43,30% udziału w kapitale zakładowym. Emitent informuje, że Prezesem Zarządu IFEA Sp. z o.o. w Płocku jest Pani Małgorzata Patrowicz pełniąca funkcję w Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu