menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wcześniejszy wykup Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 40/2018

Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2017 z dnia 29.12.2017r. nr 12/2018 z dnia 02.03.2018r.oraz 38/2018 z dnia 03.09.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 04.09.2018r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu pozostałej części wyemitowanych przez Spółkę Obligacji serii B o wartości nominalnej 2.000.000,00zł.
Wraz wcześniejszym wykupem Obligacji serii B Emitent dokonał uiszczenia pozostałej części należnych Obligatariuszom odsetek, na dzień 04.09.2018r. wszystkie wyemitowane Obligacje serii B zostały wykupione przez Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji serii B obligacje te zostały przez Emitenta umorzone w całości .
Ponadto Emitent informuje, że w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę Obligatariusz dokonał zwolnienia ustanowionych przez Emitenta zabezpieczeń, tj. zwrócony został wydany przez Emitenta weksel oraz złożono oświadczenie o zwolnieniu prawa używania na fizycznie wydzielonej 1/3 części nieruchomości należącej do Emitenta położonej w Płocku dla której Sąd dla której Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1P/00092836/5.
Środki na wykup Obligacji Emitenta pochodzą z otrzymanej przez Emitenta wcześniejszej spłaty pożyczek o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2018 z dnia 03.09.2018r. oraz 39/2018 z dnia 04.09.2018r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu