menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport kwartalny Q 3/2018

Raport kwartalny Q 3/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od do 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od do 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 876 1 116 441 262
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 965 -446 -462 -105
III. Zysk _strata_ brutto -1 572 -1 590 -370 -374
IV. Zysk _strata_ netto -1 572 -1 593 -370 -374
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 -453 8 -106
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -183 494 -43 116
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 132 0 31
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -148 173 -35 41
IX. Aktywa razem * 70 694 79 525 16 551 19 067
X. Zobowiązania długoterminowe* 1 705 1 667 399 400
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 418 1 965 566 471
XII. Kapitał własny * 66 571 75 893 15 585 18 186
XIII. Kapitał zakładowy * 11 470 12 500 2 685 2 997
XIV. Liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ -0,06 -0,01 -0,01 -0,01
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ -0,06 -0,01 -0,01 -0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_* 2,66 3,04 0,62 0,72
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0

Uwaga! Dla pozycji
bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie
drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu