menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej oraz udzielenie zabezpieczenia na majątku Spółki

Raport bieżący nr 55/2018

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2018r. zwarł jako pożyczkobiorca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ELKOP S.A. w Płocku _KRS 0000176582_ jako pożyczkodawcą.
Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 36.900.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 29.12.2018r. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 2,00 p.p. w skali roku.
Zapłata odsetek nastąpi jednorazowo na koniec trwania okresu pożyczki.
Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki.Spłata pożyczki przez Emitenta została w dniu 14.12.2018r. zabezpieczona poprzez wydanie na rzecz pożyczkodawcy weksla własnego opatrzonego deklaracją. Ponadto Emitent zobowiązał się w terminie 3 dni roboczych pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki udzielić dodatkowego zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie prawa własności będących własnością Emitenta nieruchomości gruntowych oraz posadowionego na tych nieruchomościach budynku biurowego COTEX OFFICE CENTER o łącznej powierzchni 10.319,55 m2, położonych w Płocku. Przewłaszczenie na pożyczkodawcę nieruchomości stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń pożyczkodawcy do kwoty 37.000.000,00 zł. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie przewiduje, że w razie uchybienia przez Emitenta terminom spłaty pożyczki i odsetek wynikających z Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r. pożyczkodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się poprzez sprzedaż lub przejęcie własności nieruchomości zgodnie z ustaloną przez strony wartością 37.000.000,00 zł.
Emitent informuje, że zaciągnięta w dniu 14.12.2018r. pożyczka zostanie z przeznaczona na rozwój działalności Emitenta w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych.
Emitent informuje, że w dniu 14.12.2018r. uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki na zaciągnięcie pożyczki oraz udzielenie zabezpieczenia w formie przewłaszczenia nieruchomości.
Ponadto Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18.06.2018r. uchwałą nr 17 wyraziło zgodę na dokonanie przewłaszczenia nieruchomości. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18.06.2018r. Emitent podał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 18.06.2018r.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu pożyczkodawcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Emitenta jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej pożyczkodawcy.
Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ, Estonia posiadający akcje Emitenta reprezentujące 60,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem pożyczkodawcy posiadającym 36,10 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu