menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 56/2018

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2018r. zwarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką IFEA Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000512607_ jako pożyczkobiorcą.

Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 35.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 29.12.2018r. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 3,00 % w skali roku.
Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, zapłata odsetek nastąpi jednorazowo na koniec trwania okresu pożyczki. Umowa została zawarta pod warunkiem należytego ustanowienia określonych Umową zabezpieczeń.

Spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę została zabezpieczona poprzez wydanie na rzecz Emitenta weksla własnego opatrzonego deklaracją. Ponadto tytułem zabezpieczenia terminowego zwrotu pożyczki zobowiązania pożyczkobiorcy zostały poręczone przez spółkę Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie. Emitent informuje, że poręczyciel spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 60,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Prezes Zarządu poręczyciela Patro Invest OÜ jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.
Wobec ustanowienia umówionych zabezpieczeń w dniu 14.12.2018r. Emitent dokonał wypłaty pożyczki, która nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki.
Emitent informuje, że w dniu 14.12.2018r. uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki na udzielenie pożyczki. Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu pożyczkobiorcy pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto Emitent jest wspólnikiem pożyczkobiorcy posiadającym 43,30 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu