menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy w sprawie zawartej Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 61/2018

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 56/2018 z dnia 14.12.2018r, informuje ,że Emitent zwarł jako pożyczkodawca w dniu 14.12.2018r umowę pożyczki pieniężnej ze spółką IFEA Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000512607_ jako pożyczkobiorcą. W dniu 31.12.2018roku Emitent zawarł Aneks do Umowy pożyczki wskazujący nowy termin spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę .Strony wydłużyły termin spłaty pożyczki do dnia 30.06.2019 roku pozostawiając jednocześnie pozostałe warunki umowy pożyczki z dnia 14.12.2018roku bez zmian.
Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 35.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 29.12.2018r. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 3,00 % w skali roku.
Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, zapłata odsetek nastąpi jednorazowo na koniec trwania okresu pożyczki. Umowa została zawarta pod warunkiem należytego ustanowienia określonych Umową zabezpieczeń. Spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę została zabezpieczona poprzez wydanie na rzecz Emitenta weksla własnego opatrzonego deklaracją. Ponadto tytułem zabezpieczenia terminowego zwrotu pożyczki zobowiązania pożyczkobiorcy zostały poręczone przez spółkę Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu pożyczkobiorcy pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto Emitent jest wspólnikiem pożyczkobiorcy posiadającym 43,30 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Emitent informuje, że poręczyciel spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 60,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Prezes Zarządu poręczyciela Patro Invest OÜ jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu