menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Uzupełnienie informacji dla Akcjonariuszy dot. istotnej Umowy pożyczki

Raport bieżący nr 62/2018

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2018 oraz 58/2018 w sprawie zawarcia przez Emitenta jako pożyczkobiorcę Umowy pożyczki ze spółką ELKOP S.A. w Płocku _KRS 0000176582_ jako pożyczkodawcą, oraz zawarcia Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 19.12.2018r., informuje, że mimo upływu określonego na dzień 29.12.2018r. terminu, nie dokonał terminowej spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r.
Emitent informuje, że brak spłaty zaciągniętej pożyczki w terminie nie wynika z sytuacji finansowej ani z braku płynności Emitenta. Zarząd ATLANTIS SE wyjaśnia, że kondycja finansowa Spółki jest dobra co potwierdzają publikowane przez Emitenta raporty okresowe a Emitent utrzymuje niezbędny poziom płynności. Emitent wyjaśnia jednocześnie, że spółka udzieliła zabezpieczenia roszczeń pożyczkodawcy wynikających z umowy pożyczki z dnia 14.12.2019r. dokonując przewłaszczenia na pożyczkodawcę będących jej własnością nieruchomości gruntowych oraz posadowionego na tych nieruchomościach budynku biurowego o łącznej powierzchni 10.319,55 m2, położonych w Płocku o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 58/2018 z dnia 19.12.2018r.
Emitent informuje, że postanowił przeznaczyć aktywa Spółki jakimi są nieruchomości zabezpieczające spłatę zobowiązań wynikających umowy pożyczki z dnia 14.12.2019r. na zaspokojenie wszelkich roszczeń pożyczkodawcy wyczerpując je w całości.
Emitent ponadto informuje, że w dniu 31.12.2018r. otrzymał oświadczenie ELKOP S.A. w sprawie przejęcia prawa własności nieruchomości przewłaszczonych na ELKOP S.A. na zabezpieczenie roszczeń tej spółki wynikających z Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r.
Na mocy umowy przewłaszczenia z dni 19.12.2918r. ELKOP S.A. było uprawnione do przejęcia prawa własności nieruchomości Spółki w przypadku gdyby Emitent nie spełnił swoich zobowiązań wynikających z zaciągniętych umów pożyczek w ustalonych terminach. Na skutek złożonego przez ELKOP S.A. w Płocku w dniu 31.12.2018r. oświadczenia o przejęciu własności nieruchomości doszło do zaspokojenia roszczeń ELKOP S.A. wynikających z Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r. oraz definitywnego przeniesienia własności nieruchomości na spółkę ELKOP S.A.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a pożyczkodawcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe. Prezes Zarządu pożyczkodawcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Emitenta jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej pożyczkodawcy.
Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ, Estonia posiadający akcje Emitenta reprezentujące 60,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem pożyczkodawcy posiadającym 36,10 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu