menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Powołanie Prezesa Zarządu. Appointment of the Chairman of the Management Board

Raport bieżący nr 5/2019

ATLANTIS S.E. z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 16.01.2019r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Pana Damiana Patrowicz do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 3 letnią kadencję.

Poniżej Emitent przekazuje notę biograficzną Pana Damiana Patrowicz.
Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu spółek europejskich: FON SE oraz Investment Friends Capital SE notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także Komplementariusza dla Spółek: Nova Gielda UÜ i Damar Patro UÜ oraz funkcję Członka Zarządu dla Spółki: Patro Invest OÜ. Ponadto Pan Damian pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP S.A., Damf Inwestycje S.A., Iferia S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Spółki w których Pan Damian zasiada w organach nadzorujących lub zarządzających są pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce lub Finantsinspektsioon w Estonii. Pan Damian jest aktywnie związany z rynkiem finansowym oraz posiada duże doświadczenie z obszaru nieruchomości komercyjnych i udzielania wysokokwotowych pożyczek pieniężnych.

Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.ATLANTIS SE headquatered in Tallinn, hereby informs that on January 16, 2019 the Supervisory Board of the Company passed a resolution concerning appointment of Mr Damian Patrowicz to the function of the President of the Company’s Management Board for 3-year term.

The Issuer enclose below the breif biographic note of Mr Damian Patrowicz.
Damian Patrowicz holds a university degree in law. He graduated at the Faculty of Law and
Administration of the University of Warsaw. Since 2008 he has been associated with the public
capital market. Damian Patrowicz was a member of supervisory authorities of companies listed on
Warsaw Stock Exchange and NewConnect in Poland. Currently, he is the Chairman of the
Management Board of European Companies: FON SE and Investment Friends Capital SE as well as
the General Partner of the following companies: Nova Gielda UÜ and Damar Patro UÜ and the
Member of the Management Board of Patro Invest OÜ. Damian Patrowicz is also the Member of
Supervisory Board of: ELKOP S.A., Damf Inwestycje S.A., Iferia S.A. and a Vice-President of Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych _Association of Stock Market Investors_.
The companies in which Damian Patrowicz sits on the supervisory or management authorities are
under constant supervision of the Polish Financial Supervision Authority or the Estonian
Finantsinspektsioon. Damian Patrowicz is actively involved in financial market and has an
extensive experience in the field of commercial real estates and granting of large-value loans.
Damian Patrowicz is not listed in the Insolvent Debtor Register maintained pursuant to the Act on
Polish National Court Register.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI