menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca publikacji raportu rocznego za rok 2018.Information for Shareholders regarding publication of the annual report for 2018.

Raport bieżący nr 11/2019

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym informuje, że w związku z faktem, że rejestracja zmiany statutowej siedziby Spółki nastąpiła z dniem 02.01.2019r. Emitent informuje, że będzie publikował raport roczny za rok 2018 zgodnie z zasadami księgowo rachunkowymi obowiązującymi Spółkę w roku 2018r. tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej _MSR/MSSF_ oraz w oparciu o zapisy rachunkowe dokonane zgodnie z prawem polskim.

The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, hereby informs that, due to the fact that the change of the Company’s headquarter was registered on January 2nd, 2019, the Issuer will publicize the annual report for 2018 in compilance with accounting principles which were applicable in 2018, i.e. according to International Financial Reporting Standards and International Accounting Standards _IFRS/IAS_ and on the basis of accounting statements prepared under Polish law.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI