menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rozwiązanie Umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki Termination of the Agreement with the entity entitled to audit financial statements of the Company

Raport bieżący nr 17/2019

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym informuje, że w dniu 29.03.2019r. rozwiązana została Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań Spółki za rok 2018 i 2019 oraz przegląd sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 roku oraz pierwsze półrocze 2019 roku zawarta przez Emitenta z Firmą Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 27/03, wpisaną jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 529, która to spółka została utworzona w 1990 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr 0000145852.

Rozwiązana umowa z audytorem była umową zawartą na okres dwóch lat oraz była pierwszą umową o badanie sprawozdania zawartą przez Emitenta z Firmą Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W trakcie obowiązywania Umowy audytor dokonał przeglądu sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 roku wydając stosowny raport opublikowany przez Spółkę wraz z raportem półrocznym za pierwsze półrocze 2018r.
O wyborze firmy audytorskiej Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2018 z dnia 02.07.2018r.

Przyczyną rozwiązania Umowy jest brak możliwości świadczenia usług przez audytora w związku ze zmianą kraju siedziby Emitenta w trakcie obowiązywania Umowy.
Stosownie do obowiązujących przepisów oraz stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego badanie i przegląd sprawozdań Emitenta muszą być realizowane przez podmioty uprawnione do realizacji tego rodzaju usług zgodnie z prawem Estonii.
Rozwiązanie Umowy wynika z decyzji stron.
Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w ramach obowiązywania Umowy dokonała przeglądu sprawozdania półrocznego Emitenta, w ramach tego przeglądu nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń.
Stosownie do postanowień Statutu Spółki organem uprawnionym do wyboru firmy audytorskiej aktualnie jest Walne Zgromadzenie.
Emitent informuje, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 kwietnia 2019r. zawarty został punkt w przedmiocie zmiany audytora Spółki.
Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pismo firmy audytorskiej, adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy.
Załącznik: pismo.pdf

The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, hereby informs that on 29.03.2019 the Agreement on audit of the financial statements for 2018 and 2019 and reviewing financial statements for the first half of 2018 and the first half 2019 was terminated. Aforementioned agreement was concluded by the Issuer with the Audit Company INTERFIN Sp. z o. o. headquartered in Cracow at Radzikowskiego 27/03, entered in the list of entities qualified to audit financial statements under no. 529 and established in 1990 and then registered in the National Court Register in the District Court in Kraków-Śródmieście, XI Commercial Department under no. 0000145852.

Terminated Agreement with the Auditor was concluded for a period of 2 years and it was the first agreement concluded for audit of financial statements of the Issuer with the Audit Company INTERFIN Sp.z o. o. headquartered in Cracow. Under teh Agreement the Auditor reviewed the first half-year financial statement of 2018 issuing a relevant report that was published by the Company along with the half-year report of 2018.
The election of the audit company was reported by the Issuer in the current report no. 34/2018 dated on 02.07.2018.The reason for termination of the Agreement is inability to provide services by the auditor which results from change of the Issuer’s headquarter during the term of the Agreement.
Pursuant to applicable law and the Polish Financial Supervision Authority’s opinion, the audit and the review of the Issuer’s financial statements shall be conducted by the entities qualified to provide these services in accordance with the law of Estonia.
Termination of the Agreement is a result of both parties’ decision.
The Audit Company INTERFIN Sp. z o. o. headquartered in Cracow, under the Agreement, reviewed the half-year financial statements of the Issuer and it has raised no objection concerning this revision.
In accordance with the Article of Association of the Company, the company body entitled to choose the audit company is currently the General Meeting.

The Issuer informs that the agenda of the General Meeting convened on 19 April 2019 includes the matter of the Company’s auditor change.
The Issuer attaches to this report the statement of the Audit Company addrressed to the Polish Financial Supervision Authority, that explains the reasons for the Agreement termination.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI