menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport kwartalny Q 4/2018

Raport kwartalny Q 4/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej 436 360 102 85
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności zaniechanej 2148 503 1240 291
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -628 -733 -147 -173
IV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 856 -1 792 201 -422
V. Zysk _strata z działalności zaniechanej_ -11 124 4 551 -2 607 1 072
VI. Zysk _strata_ netto -10 268 2 759 -2 406 650
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -281 -306 -66 -72
VIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -37 024 -168 -8 677 40
IX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 36 900 884 8 648 208
X. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -405 410 95 97
XI. Aktywa razem 55 021 79 525 12 796 19 067
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 741 1 965 637 471
XIII. Kapitał własny 52 105 75 893 12 117 18 196
XIV. Kapitał zakładowy 11 470 12 500 2 667 3
XV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XVI. Zysk _strata_ z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,03 -0,07 0,01 -0,02
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,41 0,11 -0,1 0,03
XVIII. 2,08 3,04 0,48 0,72

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI