menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej w wysokości łącznej 33.000.000 złotych

Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259),

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 6 marca 2012 r , złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków 6 oszczędnościowych lokat terminowych w kwocie 5.500.000 złotych każda w łącznej wysokości 33.000.000 złotych
W Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul.Domaniewska 39 b , 02-675 Warszawa , wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018507, NIP 7120102793, REGON 004184103, której kapitał zakładowy wynosi 953.763.097,00 zł (w pełni wpłacony).

Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 5,6%
Lokata z Kapitalizacją odsetek co miesiąc i przelew odsetek na powiązane konto spółki.
Kwota lokaty:łącznie 33 .000 000,00 złotych (trzydzieści trzy miliony złotych).
Okres trwania lokaty: 1 rok
Data rozpoczęcia lokaty: 2012-03-06
Data zapadalności lokaty: 2013-03-05

Pochodzenie środków: własne – wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań : brak – transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.