menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki .Conclusion annex to loan agreement

Raport bieżący nr 30/2019

Zarząd Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 21.06.2019r. zwarł jako pożyczkodawca ze spółką IFEA Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000512607_ jako pożyczkobiorcą Aneks Nr 2 do umowy pożyczki pieniężnej z dnia 14.12.2018r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr Nr 56/2018 z dnia 14.12.2018r oraz Nr 61/2018 z dnia 31.12.2018r.
Na mocy Aneksu z dnia 21.06.2019 r. Strony dokonały zmiany treści łączącej je umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r. oraz Aneksu z dnia 31.12.2018r w ten sposób, że przedłużeniu uległ dotychczasowy termin zwrotu kwoty pożyczki określony na dzień 30.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

The Management Board of ATLANTIS SE headquartered in Tallinn, hereby informs that on 21.06.2019, acting as lender concluded annex number 2 to loan agreement with IFEA Sp. z o.o. _borrower_ headquartered in Płock _KRS 0000512607_. This annex is concluded to loan agreement of 14.12.2018. Issuer informed about this loan agreement in MAR notification number 56/2018 of 14.12.2018 and number 61/2018 of 31.12.2018.
In annex dated 21.06.2019 the parties of the contract decided to change the loan agreement of 14.12.2018 and the annex of 31.12.2018 in the way that prolonged term of obligation of return sum of loan of 30.06.2019 to day 31.12.2019.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI