menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2019

Raport półroczny P 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR w tys. EUR
półrocze/2019 półrocze/2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 290
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 114 3
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 62 -21
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -74 -152
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 73 -4 660
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 4 718
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 -95
VIII. Aktywa razem 12 064 21 150
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 264 5197
X. Kapitał zakładowy 2 698 2 630
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 000 000 25 000 000
XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 -0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,47 0,62

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI